கரோனரித் தமனி நோய்க்கான ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களின் இதே போன்ற பங்களிப்பிலிருந்து கரோனரித் தமனி நோய்க்கும் உளச்சோர்வுக்கும் இடையே உள்ள நன்கு விவரிக்கப்பட்ட தொடர்புகளை விளங்கிக்கொள்ளலாம். மருந்து கடைகளிலுள்ள சாஃப்ட்ஜெல்களிலும் (softgels) ஒமேகா-3 காணப்படுகிறது. இதனால் திசுக்களில் சேகரமாகும் மிக நீண்ட சங்கிலிகள் உருவாவதோடு தேவையான நீர்விருப்பப் பண்புகளும் குறைவாக உள்ளன. [42] இது 2002 ஆம் ஆண்டு பிப்ரவரி மாதம் வரையிலான ஆய்வுகளைப் பற்றிய பிரிட்டிஷ் மெடிக்கல் ஜர்னலின் (British Medical Journal) மதிப்புரையின் கண்டுபிடிப்புகளைப் போன்றதே ஆகும். இதிலிருந்து ALA மாற்றச் செயல்திறனின் உயிரியல் பொறியியல் சாத்தியமே எனத் தெரிகிறது. [72] இரட்டைக் குருட்டு முறை ஆய்வுகளிலில் மூன்று முதல் ஆறு மாதத்திற்கு நாளொன்றுக்கு சுமார் 1 கிராம் அளவில் வழங்கப்பட்ட பின்னர் "ADHD அறிகுறிகளுக்கான ஒமேகா 3 கொழுப்பு அமிலங்களில் மிதமானது முதல் வலுவான சிகிச்சை விளைவுகள்" காணப்பட்டன. மிஸ்கலான் டி, பேப்பக்கோஸ்டாஸ் ஜி.ஐ., டோர்டிங் சி.எம்., மற்றும் சிலர். Ethyl is a rare baby name for girls. அறிவியலாளர்கள் இரண்டு முதல் பன்னிரண்டு மாத வயதுள்ள எலிகளை கட்டுப்படுத்தப்பட்ட அல்லது அதிக ஒமேகா-3 உணவுக்கு ஆட்படுத்தி, பின்னர் பொதுவாக பார்கின்சன் நோய்க்கு பரிசோதனை மாதிரியாகப் பயன்படும் நரம்பியல் நச்சைப் பயன்படுத்தி அவற்றுக்கு நரம்பியல் நச்சூட்டம் செய்தனர். அஸ்கோனா, ஜே.ஓ., ஸ்காங், எம்.ஜெ., கார்சியா, பி.டி., காலிங்கர், சி., ஆர். Princeton's WordNet (0.00 / 0 votes) Rate this definition: ethyl, ethyl group, ... (Tamil) Türkçe (Turkish) తెలుగు (Telugu) "ஒமேகா-3 ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் நியூரோசைக்கயாட்ரிக் டிசார்டர்ஸ்.". "The role of omega-3 fatty acids in cardiovascular disease.". Mozaffarian D, Ascherio A, Hu FB, Stampfer MJ, Willett WC, Siscovick DS, Rimm EB. (2006). Green, VA; Pituch KA, Itchon J, Choi A, O'Reilly M, Sigafoos J (2006).
The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa. அவற்றுக்கு இதயகுழலிய நோயைத் தடுப்பதற்கான குறிப்பிடத்தக்க அளவு பாதுகாப்புத் திறன் இல்லை என இந்த ஆய்வுக் கருத்து முடிவைத் தெரிவித்தது. ஒமேகா −3 கொழுப்புகளும் எய்க்கோசெனாய்டுகளாக மாற்றப்படுகின்றன என ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டறிந்துள்ளனர், ஆனால் அவை மிகக் குறைந்த வேகத்தில் நடைபெறுகின்றன. அநேகமாக பீட்டா ஆக்சிஜனேற்றத்திற்கான உணவு வழி ALA அமிலப் பயன்பாடு குறைவாக இருப்பதே இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம். Gillum, R.F. [109], சீல் எண்ணெய் EPA, DPH மற்றும் DPA ஆகியவற்றின் ஒரு மூலமாகும். [83], "கடல் உணவு உட்கொள்ளலுக்கும், மனநிலை குறைபாடுகளின் வீதத்திற்கும் இடையே தொடர்புள்ள மாற்றங்கள் உள்ளன என்று சில நோய்ப்பரவியல் ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. அந்த ஆய்வில் அதில் (அல்செமிர் நோயில் அது கொண்டிருந்ததைப் போன்றதேயான) பாதுகாப்பு விளைவைக் கொண்டுள்ள ஒரு பரிசோதனை மாதிரி பயன்படுத்தப்பட்டது. Darker blue on the map indicates that people in the country are more likely to search for this name. Bucher HC, Hengstler P, Schindler C, Meier G. (2002). [101], அட்டவணை 2. "High-resolution magnetic resonance imaging sinc-interpolation-based subvoxel registration and semi-automated quantitative lateral ventricular morphology employing threshold computation and binary image creation in the study of fatty acid interventions in schizophrenia, depression, chronic fatigue syndrome and Huntington's disease". Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. [72] பெல், ஜே.ஜி., மற்றும் பலர். Thanks for using this online dictionary, we have been helping millions of people improve their use of the TAMIL language with its free online services. இருப்பினும், 2005 மற்றும் 2007 ஆம் ஆண்டுகளில் வெளியான இரண்டு ஆய்வுகள் மனிதர்களில் இவ்வகையான தொடர்புகள் எதுவும் இல்லை எனக் காண்பித்தன. [51], மத்தியத்தரைக்கடல் உணவுப்பழக்கத்தைக் கொண்டுள்ளவர்களைப் போலவே, கொழுப்பு நிறைந்த மீன்களிலிருந்து அதிக அளவு n −3 கொழுப்பு அமிலங்களை உட்கொள்ளும் ஆர்க்டிக் பிரதேசவாசிகளான இனூயிட் மக்களுக்கும் n −3 அதிக விகிதத்தில் பெற்றுள்ளனர். [82] இருப்பினும், 1999 ஆம் ஆண்டு பரிசோதனைகள் எதிர்பார்த்த அளவிற்கு மிகவும் சிறப்பானதாக இல்லை என ஸ்டால் நம்பினார். இவை மூன்று பல்படி நிறைவுறா சேர்மங்களும் 18, 20 அல்லது 22 கார்பன் அணுக்களைக் கொண்ட ஒரு கார்பன் சங்கிலியில் முறையே 3, 5 அல்லது 6 இரட்டைப் பிணைப்புகளைக் கொண்டுள்ளன. van de Rest, O.; Geleijnse, J. M.; Kok, F.J.; van Staveren, W.A. Synonyms for ethylene glycol include 2-diol, ethane-1, antifreeze, methanol, propylene glycol, deicer and deicing fluid. இந்த ஆய்வுகளில் EPA கரோட்டிட் தமனிகளின் தடிமனைக் குறைப்பதுடன் சேர்ந்து இரத்த ஓட்டத்தில் முன்னேற்றத்தையும் கொடுத்தது புள்ளிவிவரங்களுடன் நிரூபிக்கப்பட்டது. ; de Groot, C. P.G.M. Interest is based how many people viewed this name from each country and is scaled based on the total views by each country so that large countries do not always show the most interest. அந்த நோயாளிகளுக்கு இயைபில்லா முறையில் நாளொன்றுக்கு ஸ்டாட்டின் மருந்துடன் சேர்த்து 1,800 மி.கி. Benefits of a Mediterranean-style, National Cholesterol Education Program/American Heart Association Step I dietary pattern on cardiovascular disease". இந்தத் தயாரிப்புகளில் உயர் நிலைத் தாவர எண்ணெய்கள் மட்டுமே உள்ளன, மேலும் DHA ஐ உருவாக்க வேண்டுமானால் உடல் அவற்றை மாற்ற வேண்டும், இதனால் இவை செயல்திறன் குறைந்தவையாகக் கருதப்படுகின்றன. Cut & Paste your Tamil words (in Unicode) into the box above and click 'SEARCH'. "Prescription omega-3 fatty acids for the treatment of hypertriglyceridemia". 2009 ஆம் ஆண்டு வெளியான ஒரு சிறிய அமெரிக்க சோதனையில் E-EPA அமிலத்தை ஒற்றைச் சிகிச்சையாகப் பயன்படுத்தும்போது அது மருந்துப்போலிகளை விட அதிக நன்மைகளை வழங்குகிறது எனக் கூறப்பட்டது. "Internet survey of treatments used by parents of children with autism". [119][120] விளையாட்டு விலங்குகளில் அதிகமாக உள்ள பரிணாம விளைவு மனித உணவுகள், கடல் உணவுகள் மற்றும் பிற n −3 மூலங்கள் ஆகியவை இந்த விகிதங்களைக் கொண்டிருக்கலாம் என ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. n −3 கொழுப்பு அமிலங்கள் செயல்திறனுடன் இந்த அதீத கிளர்ச்சிக்குரிய செல்கள் இயங்குவதைத் தடுப்பதன் மூலம் இதயத்தின் லயத்தை சமநிலையில் பராமரிப்பதாகத் தெரிகிறது. "Omega-3 fatty acids in major depressive disorder: A preliminary double-blind, placebo-controlled trial". "Substituting. குறிப்பாக இயற்கை சிஸ் உள்ளமைவுகளில் இவ்வமைப்பு உள்ளது. Meaning of ethyl radical. "[90] 2005 ஆம் ஆண்டுவாக்கில் n −3 கொழுப்பு அமிலங்களுக்கான UL (ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்க அதிகபட்ச வரம்பு) மதிப்பை அமைப்பதற்கு போதிய ஆதாரங்கள் இருந்தன. Human translations with examples: 範囲, 参照, 酒精, 基準, ヒント, エタノール, エタノール, アルコール, 参照テキスト, エチルアルコール, アルコールエチル. மிகவும் ஆரோக்கியமற்ற ட்ரைகிளிசரைடு அளவுகள் கொண்ட (500 mg/dl அளவுக்கு அதிகம்) நோயாளிகளில் ட்ரைகிளிசரைடுகள் அளவு சராசரியாக 45 சதவீதமும் VLDL கொழுப்பு அளவு 50 சதவீதத்துக்கும் அதிகமாகவும் குறைந்தது. மேலும் அதில் ஊட்டச்சத்து வழங்கல்களிலிருந்து நாளொன்றுக்கு 2 கிராம்களுக்கு மேல் இருக்கவும் கூடாது என FDA பரிந்துரைக்கிறது.[5]. 1. கோழிகளின் உணவில் ஆளி மற்றும் கனோலா விதைகளையும் ஆல்பா லினோலெனிக் அமில மூலங்களையும் வழங்குவதால் அவற்றின் முட்டைகளில் உள்ள ஒமேகா-3 உள்ளடக்க அளவு அதிகரிக்கிறது. இதனால் n −3 அளவு குறைகிறது. ", ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் போர்டு, இன்ஸ்ட்டிடியூட் ஆஃப் மெடிசின் ஆஃப் த நேஷனல் அகாடமிஸ் (2005), ப.423, ஃபுட் அண்ட் நியூட்ரிஷன் போர்டு, இன்ஸ்ட்டிடியூட் ஆஃப் மெடிசின் ஆஃப் த நேஷனல் அகாடமிஸ் (2005), ப.770. Mori, Trevor A.; Bao, Danny Q.; Burke, Valerie; Puddey, Ian B.; Beilin, Lawrence J. மேலும் இரண்டு கூடுதல் குழுக்களுக்கு DHA மற்றும் நீண்ட சங்கிலி n −6 கொழுப்பு அமிலங்கள் கூடுதலாக வழங்கப்பட்டன. The term alkyl is intentionally unspecific to include many possible substitutions. (2005). கடப்பு -உள்ளமைவின் விளைவாக மிகவும் அதிக நிலைத்தன்மை உடைய சங்கிலிகள் கிடைக்கின்றன. See more. Christensen, Jeppe H.; Gustenhoff, Peter; Ejlersen, Ejler; Jessen, Torben; Korup, Eva; Rasmussen, Klaus; Dyerberg, Jørn; Schmidt, Erik B. [சான்று தேவை], உள்ளெடுத்துக்கொள்ளும் n −6 மற்றும் n −3 (குறிப்பாக லினோலிக் மற்றும் ஆல்பா லினோலெனிக்) கொழுப்பு அமிலங்களின் விகிதமானது இதயகுழலிய உடல்நலத்தைப் பராமரிப்பதில் மிக முக்கியமானதாகும் என மருத்துவ சோதனைகள் [7][114][115] தெரிவிக்கின்றன. (1985). ご注文の際は、必ずご確認ください。※こちらの商品は海外からのお取り寄せ商品となりますので、ご入金確認後、商品お届けまで2?4週間程度お時間を頂いております。※高額商品(3万円以上)は、代引きでの発送をお受けできません。 [121][122], வழக்கமான மேற்கத்திய உணவுகள் 10:1 முதல் 30:1 வரம்பிலான விகிதங்களைக் கொண்டுள்ளன. Shearer GC, Harris WS, Pedersen TL, Newman JW. 2009 ஆம் ஆண்டின் ஓர் ஆய்வு எய்க்கோசாபெண்டாயனிக் அமிலம் புற்று நோயாளிகளுக்கு சதைத் திரட்சியைத் தக்கவைப்பதில் உதவியதாக கண்டறிந்தது. மேலும் இது இரத்த அழுத்தத்தைக் குறைக்கிறது என்பதும் நிரூபிக்கப்பட்டுள்ளது. [95], க்ரில் எண்ணெய் என்பது மற்றவையுடன் ஒப்பிடுகையில் n −3 கொழுப்பு அமிலங்களின் புதிய மூலமாகும். ; Crook, D.; Oliver, M.F. [25] இயற்கையான மீன் மூலங்களிலிருந்து கிடைக்கும் உடல்நல நன்மைகளை n −3 இன் தாவர மூலங்கள் கொடுப்பதில்லை எபதற்கான ஆதாரம் உள்ளது. ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களில் பற்றாக்குறை ஏற்படுவது மனநிலைக் கோளாறுகளுக்குக் காரணமாக அமைவதாகக் கண்டறியப்பட்டுள்ளது. Summary Table of Biological Role Claims Table 8-2. அது போன்றவர்கள் n −3 கொழுப்பு அமிலங்களை எடுத்துகொள்வது அல்லது அவற்றைக் குறிப்பிடத்தக்க அளவு கொண்டுள்ள உணவுகளை உட்கொள்வது போன்றவற்றால் பல சர்ச்சைகள் எழுந்துள்ளன. "Regarding 'omega-3 fatty acids supplementation in children with autism: a double-blind randomized, placebo-controlled pilot study'". கான்கர். What are some names that would belong on a list titled ", The univalent hydrocarbon radical C2H5 derived from ethane by the removal of one hydrogen atom, (organic chemistry) The univalent hydrocarbon radical, C. U.S. Census Bureau: Frequently Occurring Surnames from the Census 2000 (public domain). For Tamil to English translation, you have several options to enter Tamil words in the search box above. மேலும் இதனால் மயிர் முனைப் பிளப்புக்கான நேர்மறை அறிகுறிகள் தோன்றுகின்றன. [10][11] பெண்களில் இந்த சதவீதம் அதிகமாக உள்ளது[3]. Yokoyama, M; Origasa H, Matsuzaki M, Matsuzawa Y, Saito Y, Ishikawa Y, Oikawa S, Sasaki J, Hishida H, Itakura H, Kita T, Kitabatake A, Nakaya N, Sakata T, Shimada K, Shirato K (March 2007). At the modest peak of its usage in 1902, 0.014% of baby girls were named Ethyl. "Importance of the ratio of omega-6/omega-3 essential fatty acids: evolutionary aspects". இது சுத்திகரிக்கப்பட்ட EPA வழங்கப்படுவதனால் ஆரோக்கியமற்ற இரத்த சர்க்கரை அளவுகளைக் கொண்டுள்ள நோயாளிகளில் கரோட்டிட் தமனிகளின் தடிமன் மேம்படுவதுடன் இரத்த ஓட்டமும் மேம்படுகிறது என்பதற்கான முதல் விளக்கமாகும் என ஆசிரியர்கள் குறிப்பிட்டனர். "எசன்ஷியல் ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் அண்ட் பாஸ்போலிப்பேஸ் A2 இன் ஆட்டிஸ்ட்டிக் ஸ்பெக்ட்ரம் டிசார்டர்ஸ். தற்போது உடல்நலம் பேணும் 'ஒமேகா 3' கொண்டுள்ளவை எனக் கூறி சந்தைப்படுத்தப்படும் பல தயாரிப்புகள் சந்தையில் உள்ளன. [73], ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களானவை ADHD மற்றும் வளர்ச்சி ஒருங்கமைவு குறைபாடு ஆகியவற்றுக்கான வழக்கமான சிகிச்சைகளுக்கான ஊக்கம் வழங்கும் நிரப்பு அணுகுமுறையை வழங்குகின்றன. கட்டுப்படுத்தப்பட்ட குழுவிலுள்ள இந்நபர்கள் 27% குறைவான கொழுப்பையே உட்கொண்டபோதும் அவர்களுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த மொத்த கொழுப்பின் அளவு குறைகிறது. மயிர்முனைப் பிளப்பு நோயிலான நன்மைகளுக்கான ஆதாரங்கள் சிறிதளவே உள்ளன. இந்த ஆய்வு தோராயமாக இரண்டு ஆண்டுகள் நடந்தது. "Fish oils and bipolar disorder: A promising but untested treatment". Here are all the possible meanings and translations of the word ethyl radical. மேலும் இது சீரற்ற இதயத் துடிப்பு ஏற்படும் ஆபத்தையும் அதிகரிக்கக்கூடும், அது திடீர் மரணத்தை ஏற்படுத்தக்கூடியதாகும். Pronunciation of ethyl mercaptan with 1 audio pronunciation, 1 meaning, 4 translations and more for ethyl mercaptan. LDL இல் ஏற்படும் ஆக்சிஜனேற்ற மாற்றமானது பெருந்தமனித் தடிப்பு நோய் உருவாவதில் முக்கியப் பங்கு வகிப்பதாகக் கருதப்பட்டது. இதனால் மயிர் முனைப் பிளப்பு உள்ளவர்களில் எதிர்மறை நரம்பியல் புலன் தன்மை அறிகுறிகள் தோன்றும் சாத்தியமுள்ளது. இருப்பினும், இவை உருவாக்கப்படும் வினையின் வேகம் வளர்சிதைமாற்றத்தின் வேகத்தை விட அதிகமானால், மிதமிஞ்சிய எய்க்கோசெனாய்டுகள் உயிருக்கு ஆபத்தான விளைவுகளை ஏற்படுத்தலாம். ; Mussolino, M.E. மீன் எண்ணெய்கள் சில குழந்தைகளில் ADHD தொடர்பான அறிகுறிகளைக் குறைப்பதாகத் தெரிகிறது. ஹிப்பெல்ன் ஜே.ஆர்., நியேமினேன் எல்.ஆர்., ப்ளாஸ்பால்க் டி.எல்., ரிக்ஸ் ஜே.ஏ., லேண்ட்ஸ் டபள்யூ.இ.(2006). தற்போது அது ஒமேகா-6, ஒமேகா-9 மற்றும் சுறா ஈரல் எண்ணெயுடன் சேர்ந்தும் கிடைக்கிறது [113], சில காய்கறிகளிலும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு n -3 அமிலம் உள்ளது. மீன் எண்ணெய் கூடுதல் பொருள்கள் அவர்களின் உடல்நலமிக்க ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமில உள்ளடக்கத்திற்காகவே வாங்கப்படுகின்றன என்பதால் அதன் உற்பத்தியாளர்களும் விநியோகிப்பாளர்களும் அவற்றில் அதிக அளவு டையாக்சின்கள் மற்றும் பிற நச்சுகள் கலக்காமல் இருக்கும்படி பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும். "The relationship between fish consumption and stroke incidence: The NHANES I Epidemiologic Follow-up Study (National Health and Nutrition Examination Survey)". [69] சமீபத்திய ஆய்வு ஒன்றில், வழக்கமான இதய செயலிழப்புக்கான சிகிச்சையில் n −3 கொழுப்பு அமிலங்கள் இறப்பு வீதம் மற்றும் மருத்துவமனை வாச காலம் ஆகியவற்றைப் பொறுத்த வரை சிறிய, ஆனால் புள்ளியியல் ரீதியில் குறிப்பிடத்தக்க அளவு நன்மைகளை வழங்குகின்றன எனக் கண்டறியப்பட்டது. Meaning of ethanol. இந்தக் கடப்பு -உள்ளமைவுக்கு காரக் கரைசல்களிலான மாற்றங்கள் அல்லது கார்பன் சங்கிலிகளின் நீளத்தைக் குறைக்கும் சில பேக்டீரியாக்களின் செயல்கள் காரணமாக இருக்கலாம். Simopoulos, AP (September 2003). வெற்றிடத்தில் மூலக்கூறு ரீதியாக வடிக்கப்படும் மீன் எண்ணெய்களே வழக்கமாக இந்த உயர்ந்த தரத்தில் உள்ளன. n −3 கொழுப்பு அமிலங்கள் பற்றிய மற்றொரு ஆய்வு 2007 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரல் மாதத்தில் ஜர்னல் ஆஃப் நியூரோசயின்ஸ் இதழில் வெளியானது. Here are all the possible meanings and translations of the word Ethyl. Tamil Meaning of Ethyl Alcohol. (1996). Damsgaard, Camilla T.; Lauritzen, Lotte; Kjær, Tanja M.R. கனடா அரசாங்கம் டொகோசாஹெக்சாயினோயிக் (ஒமேகா-3) அமிலத்தின் முக்கியத்துவத்தை உணர்ந்து டொகோசாஹெக்சாயினோயிக் அமிலத்திற்கான பின்வரும் உயிரியல் பங்கு தொடர்பான கருத்தை அனுமதிக்கிறது: "ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலமான டொகோசாஹெக்சாயினோயிக் அமிலம் மூளை, கண்கள் மற்றும் நரம்புகளின் இயல்பான வளர்ச்சிக்கு ஆதரவளிக்கிறது." [35], பல ஆய்வுகள் n −3 கொழுப்பு அமிலங்களுக்கு சாத்தியமுள்ள புற்றுநோய்க்கு (குறிப்பாக மார்பகப் புற்று, பெருங்குடல் மற்றும் சுக்கிலவகப் புற்றுநோய் ஆகியவை) எதிர் விளைவுகள் உள்ளதாகக் கூறுகின்றன. [31][32][33] இருப்பினும், மிக அதிக அளவுகளால் சீரத் தாக்கம் ஏற்படும் ஆபத்து அதிகரிக்கலாம் (கீழே காண்க). இந்த நோயாளிகளில் n −3 கொழுப்பு அமிலங்கள் போதிய அளவுள்ள சில செலுத்து (பம்பிங்) செல்களை நீக்கலாம், இதனால் அதன்பிறகு இதயத்தால் அவர்களை உயிருடன் வைத்திருக்கத் தேவையான அளவு இரத்தத்தைச் செலுத்த முடியாது. அதன் விளைவாக, கடந்த பத்தாண்டுகளிலான n −3 கொழுப்பு அமிலம் ஆராய்ச்சிகள், n −3 கொழுப்பு அமிலங்கள் சரியான 'மூளை உணவாக' இருப்பது பற்றிய சில மேற்கத்திய கருத்துகளை வழங்கியுள்ளது. இதனால் n −6:n −3 விகிதமானது அதன் விளைவாக அமையும் எய்க்கோசனாய்டுகள் (ஹார்மோன்கள்), (எ.கா. குறுகிய சங்கிலி ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் தோராயமாக ஆண்களில் 5%[1][2] செயல்திறனுடன் நீண்ட சங்கிலி வகைகளாக (EPA, DHA) மாற்றப்படுகின்றன. இந்த நன்மைகளை 1970களில் கிரீன்லாந்து இனூயிட் பழங்குடியினர் பற்றிய ஆய்வில் ஈடுபட்டிருந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்தனர். 2010;67(2):146-154. Kromann, N.; Green, A. கூடுதல் கொழுப்பு அமில வழங்கலுக்கு முன்பும் பின்பும் கரோட்டிட் தமனிகளின் தடிமனும் இரத்த ஓட்டம் தொடர்பான சில குறிப்பிட்ட அளவீடுகளும் அளக்கப்படுகின்றன. ; Kromhout, D. (1994). 2005, ரிச்சர்ட்சன், ஏ.ஜே., அண்ட் எம்.ஏ. (பிரெஞ்சு மொழிக் கட்டுரை). E-EPA அல்லது வெறும் ஸ்டாட்டின் மருந்து மட்டும் கொடுக்கப்பட்டது. Brenna JT (March 2002). யுனிவெர்சிட்டி ஆஃப் மின்னிசோட்டாவின் ரால்ப் ஹால்மேன் (Ralph Holman) அவர்கள் இன்றியமையா கொழுப்பு அமிலங்களைப் பற்றிய ஆய்வு செய்வதில் மற்றொரு பிரதான ஆராய்ச்சியாளராவார். இந்த அட்டவணையில் இயற்கையில் காணப்படும் மிகவும் பொதுவான n −3 கொழுப்பு அமிலங்களின் பல வெவ்வேறு பெயர்கள் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. இருப்பினும், சோதனைகளின் பலபடித்தான தன்மைகளை அடிப்படையாகக் கொண்டு அதன் ஆசிரியர்கள், "விரும்பத்தக்க இலக்கு நபர்களையும் EPA இன் சிகிச்சை ரீதியான அளவு மற்றும் உளச்சோர்வுக்கு சிகிச்சையளிப்பதில் தேவையான ஒமேகா-3 PUFAகளின் பொதிவையும் கண்டறிய பல பெரிய அளவிலான நன்கு கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகள் தேவை" என்ற கருத்து முடிவுக்கு வந்தனர். ஆகவே ஒமேகா −3:ஒமேகா −6 என்ற விகிதமானது உருவாக்கப்படும் எய்க்கோசெனாய்டுகளின் வகையை நேரடியாக பாதிக்கின்றன. சால்மன், நெத்தலி, கானாங்கெளுத்தி, நெத்திலி மற்றும் மத்தி போன்ற குளிர் நீர் எண்ணெய் மீன்களே EPA மற்றும் DHA ஆகியவற்றின் மிகவும் பரவலாகக் கிடைக்கும் மூலங்களாகும். [93][94] 2, மீன் என்பது n −3 கொழுப்பு அமிலங்களின் உணவு மூலமாக இருப்பினும், அவற்றை மீன் உற்பத்தி செய்வதில்லை; மாறாக அவை அவ்வமிலங்களை அவற்றின் உணவிலுள்ள ஆல்கா (குறிப்பாக மைக்ரோஆல்கா) அல்லது மிதவை நுண்ணுயிர்கள் ஆகியவற்றிலிருந்தே பெறுகின்றன. மேலும் அவற்றின் இறைச்சியில் தானியமுண்ணும் ஆட்டிறைச்சியிலுள்ளதை விட அதிக n −3 உள்ளது. இந்த ஆய்வின் ஆசிரியர்கள் EPA ஆனது இதயச்சுவர்ச் சிரை நிகழ்வுகளை குறிப்பாக உயிருக்கு ஆபத்தில்லாத இதயச்சுவர்ச் சிரை நிகழ்வுகளைத் தடுப்பதில் நம்பகமான சிகிச்சையாக உள்ளது என்ற கருத்து முடிவுக்கு வந்தனர். Glycerin is a natural emollient and has a cooling effect on skin. "Intake of trans fatty acids and risk of coronary heart disease among women". Willett WC (2007). அந்த எலிகள் நான்கு குழுக்களாகப் பிரிக்கப்பட்டன. "Anthropogenic and naturally occurring organobrominated compounds in fish oil dietary supplements.". 1913 Webster's Revised Unabridged Dictionary via the Collaborative International Dictionary of English (, Other Dictionary Sources: WordNet 3.1 Copyright 2006 by Princeton University (. மேலும் குறிப்பிடத்தகும்படியான அதிக அளவு உட்கொள்ளலைப் பயன்படுத்தி செய்யப்பட்ட பல ஆய்வுகள் (எடுத்துக்காட்டுக்கு: 2003 ஆம் ஆண்டின் ஆய்வு 4.4 கிராம்கள் EPA/2.2 கிராம்கள் DHA) பெரிய அளவிலான பக்க விளைவுகள் எதுவும் இல்லை எனக் காட்டியுள்ளன. von Schacky C. (March 2003). ; Holm, Puk M.I. [53], 465 பெண்களைக் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஓர் ஆய்வில் எய்க்கோசாபெண்டாயானிக் அமிலத்தின் சீர அளவுகள் ஆக்சிஜனேற்ற எதிர்ப்பு -LDL எதிர்மருந்துகளின் அளவுக்கு எதிர்விகிதத்திலிருப்பது கண்டறியப்பட்டது. உணவு மூலம் n −3 கூடுதல் வழங்கல் என்பது சமீபத்திய குறிப்பிடத்தக்க உணவு வலுவூட்டல் போக்காக இருந்துவருகிறது. [59], கற்றல் மற்றும் நடத்தைக் குறைபாடு உள்ள குழந்தைகளுக்கு கூடுதல் n −3 வழங்கல் பற்றிய ஓர் ஆய்வும் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. Marchioli R. (2002). விதை எண்ணெயில் உள்ள ALA அமில சதவீதமாக n −3 உள்ளடக்கம். இவற்றைப் பயன்படுத்துகையில் அதீதசெயல்பாடு குறைவதாக ஆய்வாளர்கள் குறிப்பிட்டபோதும்[77] அவர்களின் பிற்கால மறுபகுப்பாய்வுகளிலிருந்து அந்த குறைவளவானது புள்ளியில் ரீதியாக கணிசமானதல்ல எனத் தெரியவந்தது. Find more similar words at wordhippo.com! See other popular names in Pennsylvania, Illinois, or New York. இருப்பினும், ஒமேகா −6 ஆனது தோல் தொடர்பான முழுமைத் தன்மை, சிறுநீரக செயல்பாடு மற்றும் மகப்பேறு போன்ற செயல்களுக்கும் ஆதரவானதாக உள்ளதாகவும் அவர்கள் கண்டறிந்தனர். மீன் எண்ணெயின் ட்ரைகிளிசரைடு வகையையும் எஸ்டர் வகையையும் ஒப்பிட்ட நான்கு ஆய்வுகளில் இரண்டு ஆய்வுகள் இயற்கையான ட்ரைகிளிசரைடு வகையே சிறந்தது என்ற முடிவுக்கு வந்தது, பிற இரண்டு ஆய்வுகள் இரண்டிற்குமிடையே அதிக வேறுபாடு இருப்பதாக உணரவில்லை. ; Martins, E.F.; Curi, R.; Fernandes, L.C. ஹெல்த் கனடா இதழின் படி, அது 12 வயது வரையில் குழந்தைகளின் மூளை, கண்கள் மற்றும் நரம்புகளின் வளர்ச்சிக்கு ஆதரவாக உள்ளது.[110]. பதினைந்து மற்றும் முப்பது வாரங்களுக்குப் பின்னர் தங்கள் குழந்தைகளின் நிலையில் ஏற்படும் மாற்றங்களை மதிப்பிடுமாறு பெற்றோர்கள் கேட்டுக்கொள்ளப்பட்டனர். (சங்கிலிகளில் இரட்டை எண்ணிக்கையிலான கார்பனைக் கொண்டுள்ள விலங்கினம் அல்லது தாவர செல்களில் உருவான அல்லது உருமாற்றம் பெற்ற) மிகவும் இயற்கையாக உற்பத்தியாகும் கொழுப்பு அமிலங்கள் ஒருபக்க -உள்ளமைவில் உள்ளன. ஏனெனில் EPA மற்றும் DHA ஆகியவற்றின் உடலியல் சக்தியானது α-லினோலெனிக் அமிலத்தின் சக்தியை விட அதிகம். Quora, அற வ ப ப ர க க வதற க ம பக ர வதற க ம ன ஓர உயர ய இடம ஆக ம . "Diets could prevent many diseases". ; Oakley, F.R. நினைவாற்றல் குறைவாக உள்ளவர்களை ஒத்த நிலையை அடைவதற்காக எலிகளின் தொகுதி ஒன்று, மூளையில் அமிலாய்டு மற்றும் டா புரோட்டின்கள் சேமிப்பை ஏற்படுத்துவதற்காக மரபியல் மாற்றம் செய்யப்பட்டது. இது மயிர்முனைப் பிளவு நோயின் n −3 பலப்படி நிறைவுறாக் கொழுப்பு அமிலம்/டோப்பமைன் கருதுகோள் என அழைக்கப்படுகிறது (ஓஹரா, 2007). அவை உணவுச் சங்கிலியை அமைக்கலாம். ('இன்றியமையாதது' என்பதற்கான தற்கால வரையறையானது மேலும் திட்டவட்டமானது என்பதை நினைவில் கொள்க.) Ethyl is used chiefly in English and it is derived from Old English origins. செரியன், ஜி. Mita, T; Watada H, Ogihara T, Nomiyama T, Ogawa O, Kinoshita J, Shimizu T, Hirose T, Tanaka Y, Kawamori R (2007). ; Hennekens, C.H. [6]. "The slow discovery of the importance of omega 3 essential fatty acids in human health". 1982 ஆம் ஆண்டில் ஹார்வர்டு பல்கலைக்கழகத்தில் டாக்டர். ஆலிவ் புக்ஸ், வான்கோவர், United States Food and Drug Administration, FDA announces qualified health claims for omega-3 fatty acids, http://www.inspection.gc.ca/english/fssa/labeti/guide/ch8e.shtml, Federation of American Societies for Experimental Biology, http://www.fasebj.org/cgi/reprint/6/8/2530/, "Does fish oil lower blood pressure? [44] இந்த நன்மைகள் மூன்று மாதங்களிலிருந்து காணப்பட்டன.[45]. அவர் அந்த நபர்களில் 15 பேருக்கு ஆலிவ் எண்ணெய் உள்ள மாத்திரைகளையும் மற்ற 15 பேருக்கு ஒன்பது கிராம்கள் மருந்தாக்கவியல் தரமுடைய EPA மற்றும் DHA ஆகியவற்றைக் கொண்ட மாத்திரைகளையும் நான்கு மாதம் வரை வழங்கினார். AOCS ப்ரஸ். பிளேட்டுலெட்டுகளின் platelets தொகுப்பாகும் செயலே த்ரோம்போசிஸ் என்னும் நிகழ்வுக்கு காரணமாக உள்ளது, இச்செயலுக்கு த்ரோம்பாக்சேன் ஒரு காரணியாகும் எனக் கண்டறிந்த பின்னர் இந்தப் போட்டி முக்கியமானது என உணரப்பட்டது. Viewing Stopped Now Tv, English-i-and-ii-paper.pdf - Phrasal verbs இந்த ஆய்வில் ஆரோக்கியமற்ற கொழுப்பு அளவுகளைக் கொண்ட 18,000 க்கும் மேற்பட்ட நோயாளிகள் பயன்படுத்தப்பட்டனர். U.S. Social Security Administration: Popular Baby Names, Death Master File (public domain). [107], பல நாடுகளில் வணிகரீதியாகக் கிடைக்கும் ஆடுகள் பொதுவாக புல்லுண்பவையாகும். 2006 ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலில், இங்கிலாந்தின் நார்விச்சிலுள்ள யுனிவெர்சிட்டி ஆஃப் ஈஸ்ட் ஏஞ்சிலியாவின் (University of East Anglia) லீ ஹூப்பர் (Lee Hooper) தலைமையிலான குழு, எண்ணெய் வகை மீன்களில் அதிகமுள்ள n −3 கொழுப்பு அமிலங்கள் பற்றிய கிட்டத்தட்ட 100 தனித்தனி ஆய்வுகளின் முடிவுகளை வெளியிட்டது. அவை க்ரில் வகைகள் மீன்களைப் போல மாசுபடும் வாய்ப்பில்லை, அதுமட்டுமின்றி அவற்றில் அஸ்டாக்சந்தின் எனப்படும் சிறப்பு ஆக்சிஜனேற்ற எதிர்ப்பொருளையும் கொண்டுள்ளன என்பது போன்ற கருத்துகளாகும். [36][37][38] ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்கள் சுக்கிலவகக் கட்டி வளர்ச்சியைக் குறைத்துள்ளன, திசுநோய்க்குறியியல் முன்னேற்றத்தின் வேகத்தைக் குறைத்துள்ளன மற்றும் உயிர்வாழ்தலை அதிகரித்துள்ளன[39]. 18 கார்பன் α-லினோலெனிக் அமிலத்தில் DHA அல்லது EPA ஆகியவற்றைப் போன்ற அதே இதயகுழலிய நன்மைகள் எதுவும் காணப்படவில்லை[9]. "Reply". மொத்த உணவிலான ALA அமிலத்தின் சதவீதமாக n −3 உள்ளடக்கம். n -3 கொழுப்பு அமிலங்களை மட்டும் கூடுதலாக வழங்குவதனாலும் மருத்துகளுடன் சேர்த்து வழங்குவதனாலும் குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிக முன்னேற்றம் ஏற்படுகிறது என்பதை ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. "Occurrence of organochlorine pesticides (OCPs) and their enantiomeric signatures, and concentrations of polybrominated diphenyl ethers (PBDEs) in the Adélie penguin food web, Antarctica.". அதிலிருந்து வடிவமைப்புக்கும் செயல்படுத்தலுக்கும் இடையேயான வேறுபாடுகளைக் கவனிக்க ஒவ்வொரு ஆய்வின் சிறப்பியல்புகளையும் நுண்மையாக ஆய்வு செய்ய வேண்டியது முக்கியம் எனத் தெரிந்தது. Morris, Martha C.; Sacks, Frank; Rosner, Bernard (1993). ராஸ். பெரும்பாலானவர்களுக்கு இது மிகவும் நன்மையுடையது என்பதில் சந்தேகமில்லை. Green, Pnina; Hermesh, Haggai; Monselisec, Assaf; Maromb, Sofi; Presburgerb, Gadi; Weizman, Abraham (2006). Simopoulos AP, Leaf A, Salem Jr N (2000). ஆனால் "குறுகிய சங்கிலி" பதினெட்டு-கார்பன் ஒமேகா-3 அமிலமான ஆல்ஃபா-லினோலெனிக் அமிலத்திலிருந்து (EPA போன்ற) "நீண்ட சங்கிலி" 20-கார்பன் நிறைவுறா ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களையும் (DHA போன்ற) 22-கார்பன் ஒமேகா-3 நிறைவுறாக் கொழுப்பு அமிலங்களையும் உற்பத்தி செய்ய முடியும். ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தில் உணவில் சேர்க்கப்படும் கூடுதல் பொருள்களாக இவைக் கிடைக்கின்றன. கோயன்ஸ் (Goyens) மற்றும் சிலர் இது n −3 மற்றும் n −6 கொழுப்பு அமிலங்களின் விகிதமாக இல்லாமல் உண்மையான ALA அளவாக உள்ளது. முப்பது வாரங்களுக்குப் பின்னர் நடத்தை தொடர்பாக பெற்றோர்கள் அளித்த மதிப்பீடானது பதினான்கில் ஒன்பது என்ற அளவில் குறிப்பிடத்தக்க அளவில் மேம்பட்டிருந்தது. Imagine that, only 5 babies in New York have the same name in 1916. Alcohol meaning in Hindi: मद यस र - Definition Synonyms at English to Hindi dictionary gives you the best and accurate Hindi translation and meanings of Alcohol. அந்த ஆய்விலிருந்து n −3 குழுவிலிருந்த நபர்களுக்கு ஆய்வுக்குட்பட்ட அந்த நான்கு மாதத்தில் அறிகுறிகள் மீண்டும் மோசமடையும் நிகழ்வுக்கான வாய்ப்பு குறைவாகவே இருந்தது தெரியவந்தது. இக்கருவி மூலம் அனைத்து n −3 கொழுப்பு அமிலங்களுக்கும் ஒரே AMDR மதிப்பைக் கணக்கிடுவது சாத்தியமன்று. அனைத்து இரட்டைப் பிணைப்புகளும் ஒருபக்க (cis) -உள்ளமைவைக் கொண்டுள்ளன. click for more detailed meaning in Hindi, definition, pronunciation and example sentences. Find patient medical information for Levonorgestrel-Ethinyl Estradiol Oral on WebMD including its uses, side effects and safety, interactions, pictures, warnings and user ratings. "Omega-3 fatty acids in ADHD and related neurodevelopmental disorders". இதன் விளைவாக இதய நோயால் ஏற்படும் மரணத்தின் ஆபத்து அதிகரிக்கிறது. Su, Kuan-Pin; Huang, Shih-Yi; Chiub, Chih-Chiang; Shenc, Winston W. (2003). குறிப்பாக உளவியல் குறைபாடுகளைக் கொண்டுள்ள நோயாளிகளில் ஒமேகா-3 EFA அமிலத்தின் உடல்நல நன்மைகள் முக்கியமானதாக இருக்கலாம். McKenney, James M.; Sica, Domenic (2007). Definition of ethyl alcohol in the Definitions.net dictionary. [16][17][18][19], முடக்குவாதம்[20][21] மற்றும் இதய குருதி ஊட்டக்குறை போன்ற நிலைகளுக்கான சில நன்மைகள் இருப்பதாகவும் கூறப்பட்டுள்ளது. அவை லினோலெயிக் அமில வழிப்பொருள்களின் வேதியியல் ஒத்த அமைப்பு செயலிகளுடன் தொடர்புடையவையாகும். Green, KN; Martinez-Coria H, Khashwji H, Hall EB, Yurko-Mauro KA, Ellis L, LaFerla FM (2007). Johnson M, Ostlund S, Fransson G, Kadesjö B, Gillberg C. (2008 Apr 30). The map shows the absolute popularity of the name Ethyl as a first name in each of the states. [89], உடலானது கடின உலோகங்களின் சுவடுகளைச் சேமிப்பதன் மூலம் நிகழும் கடின உலோக நச்சாக்கம் என்பது மீன் எண்ணெய் n −3 கூடுதல் வழங்கலில் உள்ள ஆபத்தாக உள்ளது. What does Ethyl mean? மேலும் இது அதிக ஆராய்ச்சிகளுக்கும் சந்தேகங்களுக்கும் மையமாகவும் மாறியுள்ளது. Ethyl was given the name James Roy Eichelberger on July 17th, 1945 in Pekin, Illinois. அவரே ஒமேகா-3 என்ற பெயரை வழங்கினார், மேலும் அவர் "DHA என்பது கட்டமைப்பாகும், EPA என்பது செயல்பாடாகும்" எனக் கூறி n −3 கூறுகள் எவ்வாறு மனித மூளையை ஒத்திருக்கின்றன என்பதை சுருக்கமாக விளக்கினார். n −3 கொழுப்பு அமிலங்கள் இரத்த ட்ரைகிளிசரைடின் அளவைக் குறைக்கின்றன[12][13][14][15] என்பதற்கும் இவற்றை வழக்கமாக உட்கொள்வதால் இரண்டாம் நிலை மற்றும் முதல்நிலை மாரடைப்பு ஏற்படும் ஆபத்து குறைகிறது என்பதற்கும் வலுவான அறிவியல் பூர்வ ஆதாரம் உள்ளது. இயைபற்ற கட்டுப்படுத்தப்பட்ட சோதனைகளின் உயர் நிலைப் பகுப்பாய்வுகள் ஒருமுனை மற்றும் இருமுனை உளச்சோர்வு நிலைகளின் நிகழ்வில் புள்ளியியல் ரீதியில் கணிசமான நன்மைகள் உள்ளதை விளக்குகின்றன (p=.02). [60][74][75], மன இறுக்கத் தொகுப்புக் குறைபாடுகளின் மீதான ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களின் விளைவுத்திறனை ஆதரிக்கும் அறிவியல் பூர்வ ஆதாரங்கள் மிகச் சிறிதளவே உள்ளன. "Novel treatments for autistic spectrum disorders". DeFilippis, Andrew P.; Laurence S. Sperling. இருப்பினும், கடைசி இரட்டைப் பிணைப்பு வடிவியல் ரீதியாகவும் மின்னியல் ரீதியாகவும் மிகவும் பாதிப்புக்குள்ளாகும்படி உள்ளதால், ஒமேகா-3 சேர்மங்கள் ஒமேகா−6 சேர்மங்களை விட மிகவும் அதிக உடையும் தன்மையைக் கொண்டுள்ளன. • Alcohol (n.) An impalpable powder. ; Shelton, M.D. மூளையின் முன்மண்டைப் புறணியில் (PFC) கீழ் மூளை n −3 கொழுப்பு அமிலங்கள் மூளையின் இந்தப் பகுதியில் டோப்பமைன் ரீதியான நரம்பியல் கடத்தலைக் குறைப்பதாகக் கருதப்படுகிறது. இந்த ஆய்வில் பங்கேற்ற நோயாளிகளில் பெரும்பாலானோர் முன்னரே உளமருந்தியல் சிகிச்சை எடுத்துக்கொண்டிருந்தவர்கள் ஆவர் (எ.கா. (2000). அமெரிக்காவில், ஆடுகள் பெரும்பாலும் தானியங்கள் கொடுத்து வளர்க்கப்படுகின்றன (அதாவது வெட்டும் முன்பு அவற்றைக் கொழுக்கச் செய்கின்றனர்). An acyclic alkyl has the general formula of C n H 2n+1.A cycloalkyl is derived from a cycloalkane by removal of a hydrogen atom from a ring and has the general formula C n H 2n-1. மூன்று மாதங்கள் இவ்வாறு உணவு வழங்கிய பின்னர், DHA வழங்கப்பட்ட குழுக்களின் அனைத்து எலிகளிலும் பீட்டா அமிலாய்டு மற்றும் டா புரோட்டின் சேமிப்பு வீதம் குறைவாக இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. Odent, Michel; Colson, Suzanne; De Reu, Paul (2002-05-25). இவை குறிப்பாக, குறைவாக சுத்திகரிக்கப்பட்ட மின் எண்ணெய்ப் பொருள்களில் இருக்க சாத்தியமுள்ளது. ஃபிப்ரின் என்பது இரத்தம் கெட்டியாதல் மற்றும் தழும்பு உருவாதலில் ஈடுபடும் சேர்மமாகும். அதன் முடிவுகள் பலபடித்தானதாக இருந்தன. Nemets, H.; Nemets, B.; Apter, A.; Bracha, Z.; Belmaker, R.H. (2006). 2004 ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் எட்டாம் தேதியன்று அமெரிக்க உணவு மற்றும் மருந்து நிர்வாகம், இகோசாபென்டயினோயிக் அமிலம் மற்றும் டொகோசாஹெக்சாயினோயிக் அமிலம் ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களுக்கு "தகுதிவாய்ந்த உடல்நல உரிமை" நிலையை வழங்கியது, அப்போது "ஆதரவுள்ள ஆனால் கருத்து முடிவு வழங்காத ஆராய்ச்சியிலிருந்து இகோசாபென்டயினோயிக் அமிலம் மற்றும் டொகோசாஹெக்சாயினோயிக் அமிலம் ஆகிய ஒமேகா-3 கொழுப்பு அமிலங்களை உட்கொள்வதால் இதயச் சுவர் சிரை நோய் உண்டாகும் ஆபத்து குறைகிறது எனக் குறிப்பிட்டது. See also the related category english. ஸ்ட்ராபெர்ரி மற்றும் ப்ரொக்கோலி ஆகிய காய்கறிகளை இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகக் கூறலாம். அதில் ஒரு குழுவுக்கு வழக்கமான அமெரிக்க உணவு வழங்கப்பட்டது (அதில் n −6 மற்றும் n −3 கொழுப்பு அமிலங்களுக்கிடையேயான விகிதம் 10 க்கு 1 என்ற அதிக அளவில் இருந்தது). இந்தக் கண்டுபிடிப்புகளால் ஒமேகா −6 எய்க்கோசெனாய்டுகள் உருவாவதைக் கட்டுப்படுத்தும் வழிகளைக் கண்டுபிடிப்பதில் ஆர்வம் அதிகரித்தது. It can be used on hair too. "Fish intake, contaminants, and human health: evaluating the risks and the benefits".